Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Techniki Rolniczej i Leśnej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Agroinżynierii
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Inżynierii Produkcji
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Produkcji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych

Produkcja rolnicza i leśna – Standardy kształcenia

Podstawy produktywności roślin. Zadania uprawy roli i nawożenia - nowe kierunki w uprawie. Polowa produkcja roślinna. Pielęgnowanie i zbiór roślin uprawnych. Znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowania i jakość plonu roślin rolniczych. Systemy rolnictwa. Podstawy hodowli, chowu i żywienia zwierząt. Kierunki i systemy użytkowania podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. Typy użytkowe i rasy. Reprodukcja stada. Ocena produkcyjności zwierząt. Wybrane zagadnienia z utrzymywania zwierząt w relacji do różnych systemów produkcji. Podstawowe pojęcia z ekologii lasu - właściwości drzew i drzewostanów, czynniki siedliskowe, sposoby zagospodarowania lasu. Zasoby leśne, sposoby użytkowania lasu.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/